-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
   
 
     
 
  งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  
 
ขอบข่ายหน้าที่ของงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
2. ติดตามและประเมินผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายรับจริงของส่วนงาน
4. วิเคราะห์จัดทำกรอบอัตราพนักงานและลูกจ้างประจำปี
5. ติดตามและประสานงานการบริหารอัตรากำลัง


อัตรากำลังงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
1. นางสาวจารุเพ็ญ อุดมผล หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศษ.ม.(การอุดมศึกษา)
2. นางอรอนงค์ ชอบทำกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศษ.ม.(การอุดมศึกษา)
3. นางสาวศิรินภา พึ่งปรีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.บ.(สถิติ)
4. นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศศ.บ(ภาษาจีน)
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่ของงานอื่นๆ  
 

- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- งานวางผังแม่บท
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานธุรการ

 
 
เมนูวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  |  หน้าแรก

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th