กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

https://spms.buu.ac.th spms.buu.ac.th
http://strategy.buu.ac.th/ strategy.buu.ac.th
http://e-budgeting.buu.ac.th/ e-budgeting.buu.ac.th
https://job.buu.ac.th/ job.buu.ac.th
http://apps.buu.ac.th/arsystem/ apps.buu.ac.th/arsystem


 Document

ข่าวประชาสัมพันธ์


อัพเดทข้อมูลตามแถบเมนู


เมนูแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
อัพเดทข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2567) เล่มเอกสาร อัพเดท 15 พ.ย. 2565 powerpoint presentation
15 พฤศจิกายน 2565
เมนูข้อมูลสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูล
4 มกราคม 2566
3 มกราคม 2566
26 ธันวาคม 2565
9 พฤศจิกายน 2565
9 พฤศจิกายน 2565
19 ตุลาคม 2565
23 กันยายน 2565
12 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565
เมนูบันทึกการประชุมย้อนหลัง
อัพเดทข้อมูล
8 กันยายน 2565