-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร สำหรับบุคลากรกองแผนงาน  

หลักการจำแนกประเภทงบรายจ่าย
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ขอเชิญบัณฑิตตอบแบบสำรวจ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ
บัญชีนวัตกรรมไทย, สิ่งประดิษฐ์ไทย
มาตรฐานครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง,
อัตราราคางานต่อหน่วย, หลักเกณฑ์

 
ระบบประเมินระดับดัชนีความสุข
ในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 - 2558

  ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ (ปรับปรุงเมื่อ ก.ค.61)
ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต
ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2561
#ภาคต้น(1/2561)  #ภาคปลาย(2/2561)  
[20/02/2562]
รายงานเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลัง
[04/12/2561]
แผนพัฒนาภาคตะวันออก
[30/11/2561]
ข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2563 --- จัดส่งภายในวันที่ 6 ธ.ค. 61 --- [09/11/2561]
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
- แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
   และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561)
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2561)
รายละเอียดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[03/07/2561]
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
1. นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
3. จำนวนนิสิตสำหรับจัดทำประมาณการรายรับ
[25/06/2561]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2560
#ภาคต้น(1/2560)  #ภาคปลาย(2/2560)   #ภาคฤดูร้อน(3/2560)
[18/06/2561]
1. ข้อมูลการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศฯ
2. บันทึกและอัพโหลดข้อมูลโครงการ ผ่านระบบ Google Form
[28/05/2561]
(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 และ แบบฟอร์มวงเงินงบประมาณ [01/05/2561]
รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
[12/01/2561]
แบบฟอร์มนำเสนอโครงการรองรับ EEC (3 ม.ค. 2561)
[27/12/2560]
รายงานผลงบบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม 2561
[26/12/2560]
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม
[19/12/2560]
แผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ 2562  --- จัดส่งภายในวันที่ 3 พ.ย. 60 --- [16/10/2560]
แบบฟอร์มการขออนุมัติจ้าง [06/08/2561]
- ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
- พนักงานบางส่วนเวลา 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 - 2563 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 ก.ย. 59 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณเงินรายได้ที่เสนอขอตั้ง
กลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
เอกสารนำเสนอการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2556
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2554-2563

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

  การอบรม/สัมมนา
การอบรมหลักสูตร Overview TQA วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การอบรมหลักสูตร TQA Criteria ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 59 , รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 ก.ย. 59)


  เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี
2560

pdf
2559

pdf
2558

pdf / E-Book
2557

pdf
2556

pdf
2555

pdf
2554

pdf
2553

pdf
2552

pdf
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th