กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

https://spms.buu.ac.th spms.buu.ac.th
http://strategy.buu.ac.th/ strategy.buu.ac.th
http://e-budgeting.buu.ac.th/ e-budgeting.buu.ac.th
https://job.buu.ac.th/ job.buu.ac.th
http://apps.buu.ac.th/arsystem/ apps.buu.ac.th/arsystem


 Document

อัพเดทข้อมูลแถบเมนูต่าง ๆ


เมนูแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
อัพเดทข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2567) เล่มเอกสาร powerpoint presentation
26 กันยายน 2565
เมนูข้อมูลสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูล
23 กันยายน 2565
14 กันยายน 2565
14 กันยายน 2565
12 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565
เมนูบันทึกการประชุมย้อนหลัง
อัพเดทข้อมูล
8 กันยายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์