-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร สำหรับบุคลากรกองแผนงาน  
รายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ขอเชิญบัณฑิตตอบแบบสำรวจ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ
บัญชีนวัตกรรมไทย, สิ่งประดิษฐ์ไทย
มาตรฐานครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง,
อัตราราคางานต่อหน่วย, หลักเกณฑ์

 
ระบบประเมินระดับดัชนีความสุข
ในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 - 2558

  ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ (ปรับปรุงเมื่อ มิ.ย.62)
ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต
ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[03/10/2562]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2562
#ภาคต้น(1/2562) 
[13/08/2562]
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
1. นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
3. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[05/08/2562]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2561
#ภาคต้น(1/2561)  #ภาคปลาย(2/2561)   #ภาคฤดูร้อน(3/2561)
[26/06/2562]
รายงานเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลัง
[04/12/2561]
แผนพัฒนาภาคตะวันออก
[30/11/2561]
ข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2563 --- จัดส่งภายในวันที่ 6 ธ.ค. 61 --- [09/11/2561]
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
- แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
   และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561)
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2561)
แบบฟอร์มการขออนุมัติจ้าง [06/08/2561]
- ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
- พนักงานบางส่วนเวลา 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
การรับเป้าหมายตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แบบฟอร์มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณเงินรายได้ที่เสนอขอตั้ง
กลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
เอกสารนำเสนอการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2556
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2554-2563

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

  การอบรม/สัมมนา
การอบรมหลักสูตร Overview TQA วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การอบรมหลักสูตร TQA Criteria ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 59 , รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 ก.ย. 59)


  เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี
2561

pdf
2560

pdf
2559

pdf
2558

pdf / E-Book
2557

pdf
2556

pdf
2555

pdf
2554

pdf
2553

pdf
2552

pdf
  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
2560
2559
 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th