-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร สำหรับบุคลากรกองแผนงาน  

หลักการจำแนกประเภทงบรายจ่าย
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ขอเชิญบัณฑิตตอบแบบสำรวจ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ
บัญชีนวัตกรรมไทย, สิ่งประดิษฐ์ไทย
มาตรฐานครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง,
อัตราราคางานต่อหน่วย, หลักเกณฑ์

 
ระบบประเมินระดับดัชนีความสุข
ในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 - 2558

  ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ (ปรับปรุงเมื่อ 8 กรกกฎาคม 2564)
ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต
ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

  ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบเงินรายได้ปี 65 (28-06-64) [29/06/2564]
แบบฟอร์มเสนอขอรวม ยุบเลิก และขอจัดตั้งในปีงบประมาณ 2564 [06/05/2564]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2563
#ภาคต้น(1/2563) + ภาคต้น(1/2563)เพิ่มเติม  #ภาคปลาย(2/2563)   #ภาคฤดูร้อน(3/2563)
[03/05/2564]
แผนบริหารความเสี่ยง
- เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" (17 มีนาคม 2564)
- แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง จัดส่งภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564
[19/03/2564]
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564
1: หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564
2: ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ...... 2564
3: แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
[03/03/2564]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2563
#ภาคต้น(1/2563) + ภาคต้น(1/2563)เพิ่มเติม  #ภาคปลาย(2/2563)  
[19/12/2563]
การปรับปรุงข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [17/12/2563]
รายงานผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดส่งภายในวันที่ 18 ธ.ค. 63) [04/12/2563]
การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [11/11/2563]
การจัดทำข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[3/11/2563]
การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [31/08/2563]
รายละเอียดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[07/08/2563]
การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [04/08/2563]
การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [03/08/2563]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2562
#ภาคต้น(1/2562)  #ภาคปลาย(2/2562)   #ภาคฤดูร้อน(3/2562)
[26/05/2563]
ข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2563 --- จัดส่งภายในวันที่ 6 ธ.ค. 61 --- [09/11/2561]
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
- แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
   และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561)
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2561)
แบบฟอร์ม [06/08/2561]
- ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
- พนักงานบางส่วนเวลา 
- รายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบายตัวชีัวัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
BUU Strategic Plan and OKRs ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 
การรับเป้าหมายตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แบบฟอร์มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณเงินรายได้ที่เสนอขอตั้ง
กลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
เอกสารนำเสนอการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2556
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2554-2563

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน (พ.ศ. 2564 - 2567) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการบริหารงานในลักษณะโครงการ
- แบบฟอร์มสำหรับแนบท้ายประกาศ และขั้นตอนการดำเนินงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

  การอบรม/สัมมนา
การอบรมหลักสูตร Overview TQA วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การอบรมหลักสูตร TQA Criteria ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 59 , รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 ก.ย. 59)


  เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี
2563
pdf
2562
pdf
2561
pdf
2560
pdf
2559
pdf
2558
pdf / E-Book
2557
pdf
2556
pdf
2555
pdf
2554
pdf
2553
pdf
2552
pdf
  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
2560
2559
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th