-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร สำหรับบุคลากรกองแผนงาน  

หลักการจำแนกประเภทงบรายจ่าย
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ขอเชิญบัณฑิตตอบแบบสำรวจ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ
บัญชีนวัตกรรมไทย, สิ่งประดิษฐ์ไทย
มาตรฐานครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง,
อัตราราคางานต่อหน่วย, หลักเกณฑ์

 
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
ระบบประเมินระดับดัชนีความสุข
ในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 - 2558

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 - 2563 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 ก.ย. 59 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณเงินรายได้ที่เสนอขอตั้ง
กลยุทธ์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
เอกสารนำเสนอการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2556
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2554-2563

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

  ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ (ปรับปรุงเมื่อ 28 ก.ย. 59)
ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต
ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2559
#ภาคต้น(1/2559)  #ภาคปลาย(2/2559)   #ภาคฤดูร้อน(3/2559)
[13/06/2560]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2559  [06/06/2560]
แบบฟอร์มรายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปี 2559 และประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2560  [29/05/2560]
เอกสารการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการปรับยุทธศาสตร์ Repofilng 
- กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
- แบบฟอร์ม Reprofilng 
[27/03/2560]
ข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561  --- จัดส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 59 --- [29/10/2559]
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
- แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม, โครงการตามนโยบายด้านการศึกษา
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มโครงการตามนโยบายด้านการศึกษา
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
   และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2559)
ข้อมูลประกอบการจ้ดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (.rar)
--- จัดส่งภายในวันที่ 31 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น.---
[26/10/2559]
รายละเอียดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[21/10/2559]
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[05/10/2559]
แบบฟอร์มการขออนุมัติจ้าง [05/07/2559]
- ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ [แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติจ้าง] [แบบฟอร์มประวัติและภาระงาน]
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ [แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติจ้าง] [แบบฟอร์มประวัติและภาระงาน]
- พนักงานบางส่วนเวลา [แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติจ้าง] [แบบฟอร์มประวัติและภาระงาน]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2558
#ภาคต้น(1/2558)  #ภาคปลาย(2/2558)  #ภาคฤดูร้อน(3/2558)
[29/06/2559]
ดูเอกสารทั้งหมด....คลิกที่นี่

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

  การอบรม/สัมมนา
การอบรมหลักสูตร Overview TQA วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การอบรมหลักสูตร TQA Criteria ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 59 , รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 ก.ย. 59)


  เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี
2558

pdf / E-Book
2557

pdf
2556

pdf
2555

pdf
2554

pdf
2553

pdf
2552

pdf
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th