กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

https://spms.buu.ac.th spms.buu.ac.th
http://strategy.buu.ac.th/ strategy.buu.ac.th
http://e-budgeting.buu.ac.th/ e-budgeting.buu.ac.th
https://job.buu.ac.th/ job.buu.ac.th
http://apps.buu.ac.th/arsystem/ apps.buu.ac.th/arsystem


 Document

อัพเดทข้อมูลแถบเมนูต่าง ๆ


  1. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2565
  2. รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565
  3. รายละเอียดค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี แบบเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
  4. สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  2563
  5. รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา ภาคฤดูร้อน (3/2564)
  6. ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2564  1/2564 2/2564 3/2564
  7. ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2564 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)3/2564
  8. คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)


ข่าวประชาสัมพันธ์