-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร สำหรับบุคลากรกองแผนงาน  

หลักการจำแนกประเภทงบรายจ่าย
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ขอเชิญบัณฑิตตอบแบบสำรวจ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 
ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ
บัญชีนวัตกรรมไทย, สิ่งประดิษฐ์ไทย
มาตรฐานครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง,
อัตราราคางานต่อหน่วย, หลักเกณฑ์

 
ระบบประเมินระดับดัชนีความสุข
ในการทำงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 - 2558

  ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ (ปรับปรุงเมื่อ 8 กรกฎาคม 2564)
ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต
ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
 บันทึกการประชุมย้อนหลัง

  ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนบริหารความเสี่ยง
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
- แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยบูรพา (ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
- เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" (17 มีนาคม 2564)
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564
[17/09/2564]
รายละเอียดค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบเหมาจ่าย
- ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
[27/08/2564]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2564
#ภาคต้น(1/2564)   
[31/07/2564]
แบบฟอร์มเสนอขอรวม ยุบเลิก และขอจัดตั้งในปีงบประมาณ 2564 [06/05/2564]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2563
#ภาคต้น(1/2563) + ภาคต้น(1/2563)เพิ่มเติม  #ภาคปลาย(2/2563)   #ภาคฤดูร้อน(3/2563)
[03/05/2564]
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564
1: หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564
2: ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ...... 2564
3: แบบฟอร์มเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
[03/03/2564]
รายละเอียดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[07/08/2563]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2562
#ภาคต้น(1/2562)  #ภาคปลาย(2/2562)   #ภาคฤดูร้อน(3/2562)
[26/05/2563]
แบบฟอร์ม [27/07/2564]
ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
 - แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
 - ประวัติและภาระงานลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 - แบบสุรปการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 - ประวัติและภาระงานลูกจ้างชาวต่างประเทศ
พนักงานบางส่วนเวลา
  - แบบสรุปการขออนุมัติจ้างพนักงานบางส่วนเวลา
  - ประวัติและภาระงานพนักงานบางส่วนเวลา
รายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 
คำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติสภา
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2564
 

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี
แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน (พ.ศ. 2564 - 2567) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการบริหารงานในลักษณะโครงการ     รายชื่อโครงการและประกาศ
- แบบฟอร์มสำหรับแนบท้ายประกาศ และขั้นตอนการดำเนินงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2553
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

  การอบรม/สัมมนา
การอบรมหลักสูตร Overview TQA วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การอบรมหลักสูตร TQA Criteria ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 59 , รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 ก.ย. 59)


  เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี
2563
pdf
2562
pdf
2561
pdf
2560
pdf
2559
pdf
2558
pdf / E-Book
2557
pdf
2556
pdf
2555
pdf
2554
pdf
2553
pdf
2552
pdf
  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
2560
2559
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th