กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา

job.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


 Document

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายการอัพเดทข้อมูล


อัพเดทข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2567) เล่มเอกสาร อัพเดท 15 พ.ย. 2565 powerpoint presentation อัพเดท 18 พ.ค. 2566
18 พฤษภาคม 2566
อัพเดทข้อมูล
29 พฤษภาคม 2566
25 พฤษภาคม 2566
22 พฤษภาคม 2566
4 มกราคม 2566
26 ธันวาคม 2565
อัพเดทข้อมูล
8 กันยายน 2565