กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

https://spms.buu.ac.th spms.buu.ac.th
http://strategy.buu.ac.th/ strategy.buu.ac.th
http://e-budgeting.buu.ac.th/ e-budgeting.buu.ac.th
https://job.buu.ac.th/ job.buu.ac.th
http://apps.buu.ac.th/arsystem/ apps.buu.ac.th/arsystem


 Document

อัพเดทข้อมูลแถบเมนูต่าง ๆ


  1. รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา ภาคฤดูร้อน (3/2564)
  2. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565
  3. รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เมษายน 2565
  4. ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีงบประมาณ 2564  1/2564 2/2564 3/2564
  5. ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2564 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)3/2564
  6. คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
  7. บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565
  8. รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มีนาคม 2565
  9. สรุปผลความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต  25612562


ข่าวประชาสัมพันธ์