-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานวิเทศสัมพันธ์ > ขอบข่ายหน้าที่ของงาน
   
 
  
 
  4.งานวิเทศสัมพันธ์  
 
ขอบข่ายหน้าที่ของงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

บริหารงานทั่วไป
1. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านที่เกิดขึ้นของงานวิเทศสัมพันธ์
2. จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ
3. จัดล่ามให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการ
4. ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นิสิตและข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพาในการเดินทางไปต่างประเทศ
5. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
6. บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ทุกชนิดภายในสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสานงานจัดเตรียมห้องพัก ยานพาหนะ ห้องประชุมและติดต่อสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมของที่ระลึกในการรับรองอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1. ทำหน้าที่และรับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความ ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน
2. ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
3. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
4. ประสานงานในฐานะประเทศสมาชิกความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น AUN, ASIA UNI Net
5. งานด้านการตรวจสอบและแนะนำสัญญาตราสาร
6. ประสานงานการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ


พิธีการและสารนิเทศ
1. ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตที่อยู่ในประเทศไทย ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษหรืออื่น ๆ ไปยังหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
4. งานฐานข้อมูลและศูนย์การศึกษานานาชาติ


ทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. ประสานงานในการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับนิสิตและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ประสานงานกับคณะ สำนัก และสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเพื่อกาพัฒนาระหว่างประเทศ องค์กร และสถาบันต่าง ๆ
3. ประสานงานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการคัดเลือกคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายในโควต้าที่กำหนด
4. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิชาการจากองค์กรต่างประเทศ
5. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษากับสถาบันทางการศึกษา
6. ประสานงานติดต่อเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศต่าง ๆ ในวาระโอกาสสำคัญ


ดูแลอาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษาชาวต่างประเทศ
1. ติดต่อเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงาน
2. ดำเนินการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง/ต่ออายุสัญญาจ้าง และใบอนุญาตทำงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
3. ดำเนินงานด้านวีซ่า (VISA) อาจารย์จ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ อาสาสมัครชาวต่างประเทศ และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
4. ประสานงานด้านตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้า-ออกประเทศ
5. ประสานงานดูแลและอำนวยความสะดวก อาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาร่วมปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


อัตรากำลังงานวิเทศสัมพันธ์
1. นายพลชัย ไชยอินทร์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
รป.ม.(การบริหารทั่วไป)
2. นายจิรัฎ ทวนดิลก นักวิเทศสัมพันธ์
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
3. นางสาวพรทิพย์ ชัยวรวิบูล นักวิเทศสัมพันธ์
รป.บ.(การบริหารทั่วไป)
4. นายไกรศร นามศักดิ์สวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่ของงานอื่นๆ  
 

- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- งานวางผังแม่บท
- งานธุรการ

 
 
เมนูวิเทศสัมพันธ์  |  หน้าแรก

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th