-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ


 
     
  ขอบข่ายหน้าที่และภาระงาน
  ข้อมูล/ข่าวสาร
    งบประมาณแผ่นดิน
        งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546
        งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2545
        งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2544 (แฟ้มนามสกุล .pdf)
        งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2543
        งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2542
        งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2541
        งบประมาณแผ่นดินย้อนหลังปี 2535 - 2539
    งบประมาณเงินรายได้
        งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2546
        งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2545
        งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2544
        งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2543
        งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2542
        งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2541
    อัตรากำลังมหาวิทยาลัยบูรพา
        อัตรากำลังมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2545
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th