-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานวางผังแม่บท > ขอบข่ายหน้าที่ของงาน
   
 
 
  งานวางผังแม่บท  
 
ขอบข่ายหน้าที่ของงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงาน วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ ของมหาวิยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทำโครงการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทำโครงการจัดตั้งส่วนงานใหม่ ยุบ รวม หรือขยายส่วนงานของมหาวิทยาลัย และการจัดทำแผนงาน/โครงการใหม่อื่น ๆ เป็นต้น
2. ประสานงาน และวิเคราะห์แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนงาน เช่น การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ของส่วนงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์การขอปรับแผนของส่วนงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์โครงการจัดตั้งส่วนงานใหม่ โครงการยุบ รวม หรือ ขยายส่วนงาน แผนงาน/โครงการใหม่อื่น ๆ เป็นต้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการ (การผลิตบัณฑิต) ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. วางแผนทางกายภาพ/การใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงผังแม่บท การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารสถานที่ ประสานงาน วิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม และประเมินผลโครงการก่อสร้าง และจัดทำแผนผังอาคารสถานที่มหาวิทยาลัย


อัตรากำลังงานวางผังแม่บท
1. นายภูริลาภ อิศรีทอง หัวหน้างานวางผังแม่บท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รป.ม.(การบริหารทั่วไป)
2. นางสาวกรรณกร กำแพงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บธ.บ. (การจัดการ)
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่ของงานอื่นๆ  
 

- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานธุรการ

 
 
เมนูงานวางผังแม่บท | หน้าแรก

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th