-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ > ขอบข่ายหน้าที่ของงาน
   
 
 
  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 
ขอบข่ายหน้าที่ของงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดระบบคลังข้อมูล 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลด้านนิสิต หลักสูตรการศึกษา บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่ และรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหาร
2. จัดระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการบริหาร และการเผยแพร่ โดยการทำรายงานการวิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร หรือสิ่งอื่นๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3. วิจัยสถาบันเพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาวิทยาลัย และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้สำหรับการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานและรายงานผล รวมทั้งนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย


อัตรากำลังงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
1. นายธนวิน ทองแพง หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กศ.ด.(การอุดมศึกษา)
2. นายสุธีร์ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
3. นางณัฐนิช โหมดเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
4. นางสาวเสวิตา บุญเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่ของงานอื่นๆ  
 

- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
- งานวางผังแม่บท
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานธุรการ

 
 
เมนูวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  |  หน้าแรก

 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th