-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร

 
Document
corevalue image background

ค่านิยม (Value)

สำนักงานอธิการบดีได้ประยุกต์ค่านิยมองค์กรจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับปี พ.ศ. 2559 – 2563
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี คือ “จิตบริการ” หรือ “Service Mind”

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

สำนักงานอธิการบดีได้ยึดวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย คือ “ONE” ซึ่งมีนิยามและความหมาย ดังนี้
O  คือ Oneness หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว
N  คือ Network หมายถึง การสร้างเครือข่าย
E  คือ Excellence หมายถึง ความเป็นเลิศ