-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานธุรการ > ขอบข่ายหน้าที่ของงาน
   
   
  งานธุรการ  
 
ขอบข่ายหน้าที่ของงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับ- ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. ร่างหนังสือโต้ตอบ และจัดทำคำสั่ง ประกาศ
3. จัดแฟ้ม ตรวจสอบ และแยกหนังสือราชการตามที่ผู้บริหารสั่งการให้งานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ
4. จัดเก็บ และค้นหาเอกสาร
5. บันทึกประวัติและจัดเก็บประวัติของข้าราชการกองแผนงาน
6. ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย
7. บันทึก ตรวจสอบวันลาทุกประเภท และจัดทำสถิติการลาประจำปีของบุคลากรกองแผนงาน
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. จัดทำแผนปฏิบัติงานกองแผนงาน
10. จัดทำและตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของกองแผนงาน
12. ประสานการขอใช้รถไปราชการของบุคลากรกองแผนงาน
13. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และตัดโอนจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้
14. ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์กองแผนงาน
15. ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ต่าง ๆ ของกองแผนงาน
16. ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณชั้น ๘ ของพนักงานบริษัทเอกชน


อัตรากำลังงานธุรการ
1. นายใหม่ ภูผา หัวหน้างานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
2. นางณัฐวิมล เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
3. นายภูเบศ ศรีพุ่มเงิน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
4. นายอำพล บริบูรณ์ พนักงานบริการอัดสำเนา
ปวส.(การตลาด)
5. นางสาวศิริพร กนิฐกุล คนงาน
ปวส.(การตลาด)
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่ของงานอื่นๆ  
 

- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- งานวางผังแม่บท
- งานวิเทศสัมพันธ์

 
 
เมนูงานธุรการ  |  หน้าแรก

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 21/6/47
โดย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน
 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th