กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา

job.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


Document

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี แบบเหมาจ่าย (อัพเดท ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)

 รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา (อัพเดท ภาคฤดูร้อน 3/2565)

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
 • ปีงบประมาณ 2565
  3/2564 1/2565 2/2565
 • ปีงบประมาณ 2565
  2/2564 3/2564 1/2565
 • ปีการศึกษา 2565 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25652/2565
 • ปีการศึกษา 2564
  1/2564 2/2564 3/2564
 • ปีการศึกษา 2564 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25642/25643/2564
 • ปีงบประมาณ 2563
  2/2562 3/2562 1/2563
 • ปีการศึกษา 2563 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25632/25633/2563
 • ปีการศึกษา 2562
  1/2562 2/2562 3/2562
 • ปีการศึกษา 2562 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25622/25623/2562
 • ปีการศึกษา 2561
  1/2561 2/2561 3/2561
 • ปีการศึกษา 2561 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25612/25613/2561
 • ปีการศึกษา 2560
  1/2560 2/2560 3/2560
 • ปีการศึกษา 2560 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25602/25603/2560
 • ปีการศึกษา 2559
  1/2559 2/2559 3/2559
 • ปีการศึกษา 2559 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25592/25593/2559
 ข้อมูลการหางานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2563

 สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
256125622563

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ

 บัญชีนวัตกรรมไทย
2566ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2566
2565ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2565
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2565
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2565
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565
2564ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564

 รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563

 อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนธันวาคม 2563

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย