กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
สอบข้อเขียน เวลา 9:00 - 10:30 น.
ภาคปฏิบัติ เวลา 10:30 - 12:00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13:30 น.

ประกาศผล วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


Document