จำนวนบุคลากร   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2545

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพามีบุคลากรทั้งสิ้น 1,683 คน  โดยแยกออกเป็น ข้าราชการสายอาจารย์ 516 คน   ข้าราชการสายช่วยวิชาการ 164 คน ข้าราชการสายธุรการ 176 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 120 คน  ลูกจ้างประจำ 205 คน   ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินรายได้ 473 คน และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินแผ่นดินอีก 29 คน

คณะ/หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น
สาย ก. สาย ข. สายค. รวม สาย ก. สาย ข. สายค. รวม เงินรายได้ เงินแผ่นดิน
1.สำนักงานอธิการบดี - - - - - - - - - - - -
   - กองกลาง - - 13 13 - - 1 1 5 16 - 35
   - กองกิจการนิสิต - 7 1 8 - - - - 17 14 - 39
   - กองบริการการศึกษา - 11 1 12 - 2 - 2 11 15 - 40
   - กองแผนงาน - 10 4 14 - - 1 1 1 7 - 23
   - กองการเจ้าหน้าที่ - - 8 8 - - 1 1 - 7 - 16
   - กองคลังและทรัพย์สิน - - 11 11 - - 1 1 1 14 - 27
   - กองอาคารสถานที่ - - 7 7 - - - - 47 30 - 84
   - หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 1 - - 2 2 - 2 - 5
   - ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 60 18 78 - 3 2 5 23 88 - 194
2.บัณฑิตวิทยาลัย - 1 3 4 - - - - 2 6 - 12
3.คณะพยาบาลศาสตร์ 70 2 7 79 8 - - 8 6 21 2 116
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 3 8 98 15 - - 15 8 34 12 167
5.คณะวิทยาศาสตร์ 162 6 14 182 15 - 1 16 18 20 6 242
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 41 3 12 56 5 - 1 6 8 13 3 86
7.คณะศึกษาศาสตร์ 55 5 5 65 6 - - 6 10 27 - 108
8.โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" 43 1 2 46 17 - 1 18 18 26 - 108
9.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 2 4 22 4 - - 4 2 6 - 34
10.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 3 3 32 2 - - 2 3 10 1 48
11.วิทยาลัยการพาณิชยนาวี 1 - - 1 1 - - 1 - 3 - 5
12.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - 29 23 52 - - 1 1 16 38 - 107
13.สำนักคอมพิวเตอร์ - 7 8 15 - 1 1 2 1 3 - 21
14.สำนักบริการวิชาการ - 1 5 6 - 2 4 6 - 23 - 35
15.สำนักหอสมุด - 12 12 24 - 3 - 3 8 26 - 61
16.โครงการจักตั้งสถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อม - - 1 1 - - - - - 3 - 4
17.สถาบันศิลปและวัตนธรรม - - 1 1 - 1 1 2 - - - 3
18.วิทยาเขตสารสนเทศ   จังหวัดจันทบุรี 15 1 4 20 5 2 1 8 - 12 5 45
19.วิทยาเขตสานสนเทศ   จังหวัดสระแก้ว - - - - 5 2 2 9 - 6 - 15
20.โครงการบริหารระบบสารสนเทศฯ - - - - - - - - - 3 - 3
รวมทั้งสิ้น 516 164 176 856 83 16 21 120 205 473 29 1,683