กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


Document
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ยกเว้นกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว และโครงการหอพักเทาทอง)
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • สำนักงานอธิการบดี
 • กองกลาง
 • กองบริการการศึกษา
 • กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
 • กองกิจการนิสิต
 • กองแผนงาน
 • กองคลังและทรัพย์สิน
 • กองอาคารสถานที่
 • กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 • ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • กองกฎหมาย
 • ศูนย์จีนศึกษา
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน