กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


Document

ประวัติกองแผนงาน


กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในระดับกอง 1 ใน 17 หน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีสายบังคับบัญชีขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกองแผนงาน
และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานตามภารกิจของกองแผนงาน
ก่อนนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวางแผนงาน แผนเงิน แผนกำลังคน และสนับสนุนข้อมูล
เพื่อการบริหารงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลผลิตในการให้บริการคือ
 1. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์
 3. การวิเคราะห์กรอบอัตราพนักงานและลูกจ้างที่มีความเหมาะสม
 4. การดำเนินงานด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 5. การบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

โครงสร้างองค์กร


ขอบข่าย


กองแผนงานมีบุคลากร จำนวน 14 คน โดยสามารถจำแนกบุคลากรตามตำแหน่ง ได้ดังนี้
 1. ภาระงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของกองแผนงาน จำนวน 9 คน
  • ด้านการบริหารกำกับติดตามการปฏิบัติงาน การบริหารงานภายในกองแผนงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และกรอบอัตราของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
  • ด้านการจัดทำงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 คน
  • ด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและวิจัยสถาบัน จำนวน 3 คน
  • ด้านการวิเคราะห์กรอบอัตรา จำนวน 1 คน
  • ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 1 คน
 2. ภาระงานด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองแผนงาน จำนวน 5 คน
  • ด้านธุรการ งานบุคคล
  • การเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน
  • การดำเนินการด้านเอกสารของกองแผนงาน