กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566บุคลากรกองแผนงาน


นางสาวเสวิตา บุญเชิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ)
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
อีเมล sewita@buu.ac.th
โทร 0-3810-2936

นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการพิเศษ)
อีเมล noawarat@buu.ac.th
โทร 0-3810-2939

นางสาวจารุเพ็ญ อุดมผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
อีเมล jarupen@buu.ac.th
โทร 0-3810-2934

นางอรอนงค์ ชอบทำกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
อีเมล onanong@buu.ac.th
โทร 0-3810-2931

นางสาวศิรินภา พึ่งปรีดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
อีเมล sirinapha@buu.ac.th
โทร 0-3810-2938

นายสุธีร์ เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการพิเศษ)
อีเมล sutee@buu.ac.th
โทร 0-3810-2943

นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิทกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
อีเมล pornkamol@buu.ac.th
โทร 0-3810-2938

นางสาวเนื้อทิพย์ กำแพงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
อีเมล kankorn@buu.ac.th
โทร 0-3810-2932

นางสาวศรุดา อ่อนจันทึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
อีเมล sarudao@buu.ac.th
โทร 0-3810-2931

นางสาวรัชฎาพร ดีเสมอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
อีเมล rudchadaporn.de@buu.ac.th
โทร 0-3810-2932

นายใหม่ ภูผา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการพิเศษ)
อีเมล mai@buu.ac.th
โทร 0-3810-2930

นางณัฐวิมล เจริญสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการ)
อีเมล nuttawij@buu.ac.th
โทร 0-3810-2943

นายภูเบศ ศรีพุ่มเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)
อีเมล phubate@buu.ac.th
โทร 0-3810-2930

นางสาวศิริพร กนิฐกุล
คนงาน

อีเมล siripornk@buu.ac.th
โทร 0-3810-2935

นายอำพล บริบูรณ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

อีเมล ampol@buu.ac.th
โทร 0-3810-2930


อัพเดทข้อมูลวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566