กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


Document

งบประมาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ

 รายละเอียดค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี แบบเหมาจ่าย (อัพเดท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566)

 รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา (อัพเดท ภาคปลาย 3/2566)

 ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์ - คู่มือ

 บัญชีนวัตกรรมไทย
สรุปผลงานนวัตกรรม ด้านการแพทย์ กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์
2563ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563
2564ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564
ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2564
ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2564
2565ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2565
ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2565
ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2565
ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2565
ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2565
ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2565

 รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563

 อัตราราคางานต่อหน่วย
อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนธันวาคม 2563

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย