กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


Document

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต

ข้อมูลจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
 • ปีงบประมาณ 2566
  1/2566 2/2566 3/2566
 • ปีการศึกษา 2566 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตยังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25662/25663/2566
 • ปีการศึกษา 2565
  1/2565 2/2565 3/2565
 • ปีการศึกษา 2565 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25652/25653/2565
 • ปีการศึกษา 2564
  1/2564 2/2564 3/2564
 • ปีการศึกษา 2564 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25642/25643/2564
 • ปีงบประมาณ 2563
  2/2562 3/2562 1/2563
 • ปีการศึกษา 2563 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25632/25633/2563
 • ปีการศึกษา 2562
  1/2562 2/2562 3/2562
 • ปีการศึกษา 2562 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25622/25623/2562
 • ปีการศึกษา 2561
  1/2561 2/2561 3/2561
 • ปีการศึกษา 2561 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25612/25613/2561
 • ปีการศึกษา 2560
  1/2560 2/2560 3/2560
 • ปีการศึกษา 2560 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25602/25603/2560
 • ปีการศึกษา 2559
  1/2559 2/2559 3/2559
 • ปีการศึกษา 2559 แยกตามรายวิชา (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
  1/25592/25593/2559
 ข้อมูลการหางานทำของบัณฑิต

ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2562ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564ปีการศึกษา 2565

 สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
25612562256325642565

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต