กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบสารสนเทศ

ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

spms.buu.ac.th

ระบบงบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

e-budgeting.buu.ac.th

Grademploy
ระบบการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา

grademploy.buu.ac.th

ระบบภาวะการหางานทำ
ของบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา

job.buu.ac.th

ระบบข้อมูลรายงานประจำปี

arsystem.buu.ac.th

ระบบเก่า
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

strategy.buu.ac.th

ระบบเก่า
BUUGO
ระบบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

buugo.go.buu.ac.th

อัพเดทข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566


 Document

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายการอัพเดทข้อมูล


อัพเดทข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566-2567) เล่มเอกสาร อัพเดท 22 มิ.ย. 2566 powerpoint presentation อัพเดท 18 พ.ค. 2566
22 มิถุนายน 2566
อัพเดทข้อมูล
28 สิงหาคม 2566
23 สิงหาคม 2566
21 สิงหาคม 2566
21 สิงหาคม 2566
29 พฤษภาคม 2566
22 พฤษภาคม 2566
อัพเดทข้อมูล
8 กันยายน 2565