การแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

1 คณะบริหารธุรกิจ
2 คณะดนตรีและการแสดง
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
5 คณะพยาบาลศาสตร์
6 คณะแพทยศาสตร์
7 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
8 คณะเภสัชศาสตร์
9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11 คณะโลจิสติกส์
12 คณะวิทยาการสารสนเทศ
13 คณะวิทยาศาสตร์
14 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
15 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
16 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 คณะศึกษาศาสตร์
20 คณะสหเวชศาสตร์
21 คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 คณะอัญมณี
23 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
24 วิทยาลัยนานาชาติ
25 สถาบันภาษา
26 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
27 สำนักคอมพิวเตอร์
28 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
29 สำนักงานอธิการบดี
30 สำนักบริการวิชาการ
31 สำนักหอสมุด
32 บัณฑิตวิทยาลัย