ลิงค์สำหรับจัดทำข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.    คณะบริหารธุรกิจ

25.   สถาบันภาษา

2.    คณะดนตรีและการแสดง

26.   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

3.    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27.   สำนักคอมพิวเตอร์

4.    คณะเทคโนโลยีทางทะเล

28.   สำนักบริการวิชาการ

5.    คณะพยาบาลศาสตร์

29.   สำนักหอสมุด

6.    คณะแพทยศาสตร์

30.   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

7.    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

31.   โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

8.    คณะเภสัชศาสตร์

32.   กองกฎหมาย

9.    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33.   กองกลาง

10.    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

34.   กองกิจการนิสิต

11.    คณะโลจิสติกส์

35.   กองคลังและทรัพย์สิน

12.    คณะวิทยาการสารสนเทศ

36.   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

13.    คณะวิทยาศาสตร์

37.   กองบริหารการศึกษา

14.    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

38.   กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

15.    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

39.   กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

16.    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

40.   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

17.    คณะวิศวกรรมศาสตร์

41.   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

18.    คณะศิลปกรรมศาสตร์

42.   กองอาคารสถานที่

19.    คณะศึกษาศาสตร์

43.   ศูนย์จีนศึกษา

20.    คณะสหเวชศาสตร์

44.   ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

21.    คณะสาธารณสุขศาสตร์

45.   หน่วยตรวจสอบภายใน

22.    คณะอัญมณี

 

23.    วิทยาลัยนานาชาติ

 

24.    บัณฑิตวิทยาลัย