-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2559  [06/06/2560]
แบบฟอร์มรายงานสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปี 2559 และประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2560  [29/05/2560]
เอกสารการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการปรับยุทธศาสตร์ Repofilng
- กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
- แบบฟอร์ม Reprofilng 
[27/03/2560]
ข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561  --- จัดส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 59 --- [29/10/2559]
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
- แบบฟอร์มทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
- แบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการ, โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม, โครงการตามนโยบายด้านการศึกษา
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
- แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
- แบบฟอร์มโครงการตามนโยบายด้านการศึกษา
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
   และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2559)
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2559)
ข้อมูลประกอบการจ้ดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (.rar)
--- จัดส่งภายในวันที่ 31 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น.---
[26/10/2559]
รายละเอียดรายการข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[21/10/2559]
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[05/10/2559]
ข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561  --- จัดส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 59 --- [29/10/2559]
ข้อมูลประกอบการจ้ดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 (.rar)
--- จัดส่งภายในวันที่ 31 ต.ค. 59 เวลา 12.00 น.---
[26/10/2559]
รายงานจำนวนนิสิตลงทะเบียน แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2558
#ภาคต้น(1/2558)  #ภาคปลาย(2/2558)  #ภาคฤดูร้อน(3/2558)
[29/06/2559]
เอกสารเพิ่มเติม การเสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ฯ (มติครม.) [2/06/2559]
การเสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป
[1/06/2559]
แบบฟอร์มโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีฯ จัดส่งภายในวันที่ 12 ก.พ. 59
[8/02/2559]
แบบฟอร์มรายงานงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำกว่า 1 ล้านบาท จัดส่งภายในวันที่ 3 ธ.ค. 58
[2/12/2558]
แบบฟอร์มเสนอโครงการบูรณาการ จัดส่งภายในวันที่ 20 พ.ย. 58 เวลา 16.00 น.
[18/11/2558]
การจัดทำงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 (ไฟล์ .rar) (ส่งภายในวันที่ 10 ก.ค. 58)
[25/06/2558]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ (ไฟล์ .rar)
- แบบฟอร์มการจัดทำโครงการในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(เอกสารเพิ่มเติม)

[18/12/2557]
การเสนอของบประมาณโครงการบูรณาการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
  (โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)

- หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2559
  (โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)

- แนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2559 (โดย ก.พ.ร.)
- หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2559
  (โดย สำนักงบประมาณ)
[12/12/2557]
แบบกรอกข้อมูลพร้อมคำอธิบาย เพื่อการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [13/11/2557]
แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดครุภัณฑ์
(โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ปีงบประมาณ 2558)

[04/11/2557]
แบบรายงานผลตามตัวชี้วัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [14/11/2556]
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ไฟล์ .rar) [24/04/2556]
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)   (ไฟล์ .rar) [29/04/2554]
แบบฟอร์มแผนการลงทุนด้านสาธารณสุข ปี 2554 - 2559   (ไฟล์ .xls) [11/02/2554]
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th