-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร


  กองแผนงาน > งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ


  ข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
    ปีการศึกษา 2561
    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560
    ปีการศึกษา 2560
    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559
    ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (ดูจากระบบ CUPTQA)
    ปีการศึกษา 2559
    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ 23 ก.ค. 60)
    ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ดูจากระบบ CUPTQA)
    ปีการศึกษา 2558
    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
    ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
    ปีการศึกษา 2557
    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2556
    ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
    ข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2556
    ปีการศึกษา 2556
    ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2555
    ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
  เอกสารจำนวนนิสิตเต็มเวลา FTES
    FTES ประจำปีการศึกษา 2562 แยกตามรายวิชา [1/2562] [2/2562] [3/2562] (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
    FTES ปีงบประมาณ 2562 (2/2561, 3/2561, 1/2562) update 4 พ.ย. 62
    FTES ประจำปีการศึกษา 2561
    FTES ประจำปีการศึกษา 2561 แยกตามรายวิชา [1/2561] [2/2561] [3/2561] (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
    FTES ปีงบประมาณ 2561
    FTES ประจำปีการศึกษา 2560
    FTES ประจำปีการศึกษา 2560 แยกตามรายวิชา [1/2560] [2/2560] [3/2560] (ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
    FTES ประจำปีการศึกษา 2560 (3/2559, 1/2560, 2/2560)
    FTES ปีงบประมาณ 2560
    FTES ประจำปีการศึกษา 2559
    FTES ประจำปีการศึกษา 2559 แยกตามรายวิชา (สำหรับข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
    FTES ประจำปีการศึกษา 2558 แยกตามรายวิชา (สำหรับข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้ปรับค่าฯ)
    FTES ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคต้น 58, ภาคปลาย 58, ภาคฤดูร้อน58)
    FTES ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคฤดูร้อน 57, ภาคต้น 58, ภาคปลาย 58)
    FTES ประจำปีการศึกษา 2557 (ภาคฤดูร้อน มี.ค.-พ.ค. 57, ภาคต้น, ภาคปลาย)
  ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
    ดาวน์โหลดแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษา 2556 [ภาษไทย] [ภาษอังกฤษ]
ปีการศึกษา 2555 [ภาษไทย] [ภาษอังกฤษ]
    ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 [ฉบับสมบูรณ์]
    ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 [ตารางสรุปข้อมูล]
    ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 [ฉบับสมบูรณ์][ตารางสรุปข้อมูล]
    ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 [ฉบับสมบูรณ์]
    ภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551
  ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต
    ความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
    ความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2554
    ความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2553
    ความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 (ข้อมูลสรุป)
    ความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2551
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th