-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > งานวิเทศสัมพันธ์
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่และภาระงาน
  ข้อมูล/ข่าวสาร
    แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการวางผังแม่บท มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2548 
    แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2548 - 2557)
    แผนปฏิบัติงาน(Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2548 -2557)
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th