-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร   กองแผนงาน > ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์


  บัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2564
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563
  สรุปบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562
  รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
    บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 (รวมรายการตั้งแต่ มกราคม 2559 - มิถุนายน 2560) [แก้ไข 7 ก.ค. 2560]
    บัญชีนวัตกรรมไทย ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2562
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2561
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมกราคม 2560
  อัตราราคางานต่อหน่วย
    อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนธันวาคม 2563
    อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนธันวาคม 2562
    อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนธันวาคม 2561
    อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนมกราคม 2561
    อัตราราคางานต่อหน่วย เดือนมกราคม 2560 | ภาคผนวก
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
    หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2563
    หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
    หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2562
    หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค (ธันวาคม 2561)
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (ธันวาคม 2561)
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561)
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2561)
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2560)
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
การจ้างที่ปรึกษา คชจ.การเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม 2560)
 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงบประมาณ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th