-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  กองแผนงาน > รายงานรายรับ - รายจ่าย


  ปีงบประมาณ 2562
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   สถาบันภาษา
    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    คณะดนตรีและการแสดง   สำนักคอมพิวเตอร์
    คณะพยาบาลศาสตร์   สำนักบริการวิชาการ
    คณะแพทยศาสตร์   สำนักหอสมุด
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
    คณะเภสัชศาสตร์   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    คณะโลจิสติกส์   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ   คณะอัญมณี
    คณะวิทยาศาสตร์   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์   โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
    คณะศึกษาศาสตร์   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
    คณะสหเวชศาสตร์   โครงการหอพักเทา-ทอง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์   สำนักงานอธิการบดี
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
    วิทยาลัยนานาชาติ   สำนักพัฒนานวัตกรรม
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์   บัณฑิตวิทยาลัย
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา   หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก


กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th