-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  บันทึกการประชุมย้อนหลัง
ประชุมสัมมนา เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th