-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร  ขอบข่ายหน้าที่ของกองแผนงาน  
  กองแผนงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้
        1. เป็นหน่วยงานในการประสานงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
        2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้ให้เห็นถึงระดับ ความสัมฤทธิ์ผล หรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมาย
        3. ดำเนินการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
        4. ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
        5. รวบรวม วิเคราะห์และบริหารข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการบริหาร และการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลทางด้านคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ข้อมูลนิสิต ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลงบประมาณของมหาวิทยาลัย และข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
        6. ดำเนินการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
        7. ดำเนินงานด้านการวางผังแม่บท
        8. ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
        9. ดำเนินงานด้านธุรการ บุคคล การเงิน และพัสดุของกองแผนงาน
        10. ดำเนินกิจกรรม ISO 14001
        11. ดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
     
  ขอบข่ายหน้าที่ของงาน  
 

1.งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
2.งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
3.งานวางผังแม่บท
4.งานวิเทศสัมพันธ์
5.งานธุรการ

 
 
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 21/11/54
โดย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน


 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th