-- เข้าสู่ระบบ --
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  

-- กองแผนงาน --
 --> หน้าแรก
 --> ประวัติ
 --> โครงสร้างขององค์กร
 --> ขอบข่ายหน้าที่
 --> บุคลากร

  

  ประวัติความเป็นมา
 
        กองแผนงานเป็นหน่วยงานระดับกองหนึ่งใน 4 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้รับอนุมัติจาก ก.ม. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/8816 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534 ทั้งนี้เพื่อเป็นหน่วยงานวางแผนกำหนดทิศทางที่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต ของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตลอดจนการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอัตรากำลัง รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่าง ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
        กองแผนงานได้รับอนุมัติจาก ก.ม. ให้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งาน ดังนี้คือ
        1. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
        2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
        3. งานวางผังแม่บท
        4. งานวิเทศสัมพันธ์
        5. งานธุรการ
        ในปี พ.ศ.2545 สภามหาวิทยาลัยได้ยกฐานะงานอาคารสถานที่ กองกลาง เป็นกองอาคารสถานที่ ซึ่งได้ตัดโอนบุคลากรและภารกิจส่วนใหญ่ของงานวางผังแม่บทไปยังกองอาคารสถานที่และยังคงมีงานอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาระกิจของกองแผนงาน ดังนั้นในแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2545 กองแผนงานจึงได้ดำเนินการปรับภารกิจของงานต่าง ๆ ภายในกองแผนงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยได้ตัดภาระงานในหน่วยวางแผนและติดตามประเมินผลของงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณไปไว้ในงานวางผังแม่บท และคงภาระงานในส่วนของงานวางผังแม่บทที่ไม่สามารถตัดไปกองอาคารสถานที่ได้เอาไว้ในงานผังแม่บทเช่นเดิม
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 กองแผนงานจึงได้รับการแบ่งส่วนเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551
 


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 18/11/2011
โดย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ตั้ง : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3839-0130, 0-3810-2222 ต่อ 2930-2, 2934-2943  โทรสาร : 0-3839-0130
ติดต่อเรา : planning@buu.ac.th