ลิงค์สำหรับจัดทำข้อเสนองบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

28.   บัณฑิตวิทยาลัย

2.    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

29.   สถาบันภาษา

3.    คณะดนตรีและการแสดง

30.   สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4.    คณะเทคโนโลยีการเกษตร

31.   สำนักคอมพิวเตอร์

5.    คณะเทคโนโลยีทางทะเล

32.   สำนักบริการวิชาการ

6.    คณะพยาบาลศาสตร์

33.   สำนักหอสมุด

7.    คณะแพทยศาสตร์

34.   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

8.    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

35.   โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

9.    คณะเภสัชศาสตร์

36.   กองกฎหมาย

10.    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37.   กองกลาง

11.    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

38.   กองกิจการนิสิต

12.    คณะโลจิสติกส์

39.   กองกีฬาและนันทนาการ

13.    คณะวิทยาการสารสนเทศ

40.   กองคลังและทรัพย์สิน

14.    คณะวิทยาศาสตร์

41.   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

15.    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

42.   กองบริการการศึกษา

16.    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

43.   กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

17.    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

44.   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

18.    คณะวิศวกรรมศาสตร์

45.   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

19.    คณะศิลปกรรมศาสตร์

46.   กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

20.    คณะศึกษาศาสตร์

47.   กองแผนงาน

21.    คณะสหเวชศาสตร์

48.   กองอาคารสถานที่

22.    คณะสาธารณสุขศาสตร์

49.   ศูนย์จีนศึกษา

23.    คณะอัญมณี

50.   ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

24.    วิทยาลัยนานาชาติ

51.   หน่วยตรวจสอบภายใน

25.    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

 

26.    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

 

27.    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ